خانواده افشار نادری


طراحی و تدوین
علی افشار نادری
علی افشار نادری

ردیف جلو: داود میرزا اول و اسماعیل میرزا
Davoud mirza
داود میرزا اول
اسماعیل میرزا،داود میرزا،نادر و غلامرضا افشار نادری
اسماعیل میرزا،داود میرزا،نادر و غلامرضا افشار نادری
اسماعیل میرزا
اسماعیل میرزا