اسماعیل میرزازندگی نامه اسماعیل میرزا و خاطرات او در "تاریخچه خاندان افشار"

چند نمونه از تالیفات اسماعیل میرزا

نقشه تلگراف، جزوه ای است آموزشی و مصور با 15 صقحه نمودار و اشکال مربوط به نحوه سیم کشی و نصب خطوط تلگراف و ابزار و تجهیزات مرتبط و 20 صفحه توصیحات. تاریخ چاپ 1331 قمری (1292 خورشیدی)


کتابی در 100 صفحه با تصویرهای رنگی با موضوع برق، مکانیک، دستگاه ها و تجهیزات مربوط به تلگراف و سیم کشی. جهت آموزش تهیه شده و در قسمت هایی به شکل سوال و جواب است.


نتیجه دوم- کتابی در 187 صفحه در باره احضار روح. ترجمه از یک کتاب فرانسوی است و نسخه برداری از اسماعیل میرزا.


روزگار پادشاه کبیر نادر شاه افشار - جلد اول - 386 صفحه - پایان تالیف 1336 قمری (1296 خورشیدی)