مدارک قدیمی

تصاویری از صفحات پشت جلد یک کتاب قدیمی که اسماعیل میرزا - و قبل از او پدرش داود میرزای اول (سرهنگ) – تاریخ تولد فرزندان خود را با دستخط خود بر آن ها ثبت می کردند.