دکتر نادر افشار نادری
چند منبع در معرفی زندگی شخصی و حرفه ای دکتر نادر افشار نادری

فیلم بلوط