عکس های داود میرزا افشار نادری


1336
داود میرزا در سال 1336
داود میرزا
جمع همکاران و دوستان
داود میرزا پشت میز کار در تلگراف خانه
اسماعیل میرزا، داود میرزا، غلامرضا و نادر
فرزندان اسماعیل میرزا
داود میرزا
ثبت ناریخ تولد داود میرزا به خط اسماعیل میرزا
داود میرزا
داود میرزا در کودکی
داود میرزای اول و پسرش اسماعیل میرزا پدر داود میرزای دوم
داود میرزا و احمد خان توانا
داود میرزا و پسر ارشدش غلامرضا میرزا