اشعار داود میرزا

سروده شده در مشهد
اواخر آذر و اوایل دی ماه 1357