توانا
سوده سارا فرزندان: سعید، حمید، رضا، فرخنده، فرزانه، بهجت، نرگس، بهناز فرزندان: هومن 1358 علیرضا 1360-1373 نیلا ندا مسعود محمود بدری بتول بلقیس  همسر: بینش Home page Home page خاوری افشار نادری احمد- 1300خ-1369خ  همسر:عفت افشار نادری 1299خ-1381خ افشار رضا- 1295خ معصومه 1290خ-1364خ  همسر:میرزا حسن خاوری محمد توانا فرخ(فرح)/فرنگیس- 1326-؟ داریوش/ابراهیم- 1323 همسر: پروین بنی هاشمی کوروش/حسین- 1332