افشارنادری1
کیوان  1398/3/10 Home page Home page افشار نادری عظیم زاده غلامرضا افشار نادری 1387-1302  همسر : سیمین دخت عظیم زاده 1304... کلمانس/رکسانا/آزاده تاتیانا مهران 1364/4/7 نیما 1360/8/13 همسر: صوفیا  عبدالهی علی  1330/6/14  همسر: عصمت عباسی عبدالرضا 1331/9/5