افشار نادری
Home page Home page افشارنادری2 افشارنادری1 مهذب مهذب سیار طوبی/نوابه- 1283- همسر: سید عبدالله سیار افشارنادری3 طاهری توانا پژند مهذب دارویی نیکنام شیخ عظیم زاده خاوری اسماعیل میرزا افشار نادری همسر: آغا بیگم فرزند سید جعفر ملقب به... آمنه/ناهید- 1321/5/21 همسر: محمد رضا شیخ فریدون- 1311  همسر : پری خاوری اسماعیل/شاهرخ- 1307 همسر: حمیده/شیرین مهذب غلامرضا- 1302/5/9 - 1387/8/14 همسر: سیمین دخت عظیم زاده مهین دخت- 1305/1/25  همسر: عبدالله نیکنام تهرانی داود میرزا- 1280 همسر: ایران دخت مهذب نادر میرزا- 1305-1358 همسر: الویا رسترپو عصمت/شهربانو- 1301-1374 همسر: حسین طاهری لطفی بلقیس/شوکت- 1291-1375 همسر: حسین دارویی عفت -1298 همسر: احمد توانا عالیه/فرح ملوک- 1294-  همسر: حسن مهذب حشمت/رقیه- 1296  همسر: مظفر پژند