مهذب
نیلوفر 1356 Home page Home page مژگان 1351 همسر: رامین حکم علیان فرزندان: کیارش و سیاوش محمد 60/11/25 علی خاوری نیکنام اسماعیل افشار نادری کامل میرزا رفیع خان مهذب همسر: مریم شیرازی فرزند محمد باقر شیرازی و... حاج آقا محمد عینکی شیرازی -خطاط باشی- افشار نادری ستاره همسر: امیر احمد ابدالی آرش همسر: سپیده هوشنگ جعفر- 1326 همسر: پری نیکنام تهرانی عباس- 133؟ همسر: ایران مریم- 1316 همسر:سرهنگ منوچهر خاوری زهرا / نوشین- 1331 همسر:ناصر شهریاری فرزندان: نگین و شکوفه پروین- 1311 همسر اول: رحیم توتونچی فرزندان: جمشید و خسرو همسر... نسرین/مرضیه- 1324 همسر اول: رحیم آقایی فرزند: همایون همسر دوم:... محسن- 1314-1371 همسر: پری (معصومه) وکیلی حمیده/شیرین- 1321 همسر: دکتر اسماعیل افشار نادری زمان همسر :‌دکتر جواد کامل تومان میرزا حسن خان همسر : عالیه افشار نادری ایران دخت 1284خ همسر :داود میرزا افشار نادری