عظیم زاده
همسر: نرگس (هما) روانی پور بهرام همسر: کورش- 1331 همسر: سهیلا همسر: احمد داوری دکتر علی اکبر   همسر اول: "جون" سرور  همسر: علی صدیقیان سیمین دخت- 1304  همسر: دکتر غلامرضا افشار نادری گیتی  همسر: دکتر اسماعیل بازرگان Home page Home page حسین عظیم زاده همسر: رخساره پاشایی افشار نادری1