شیخ
حمید رضا 1339/5/7 همسر: آمنه/ناهید افشار نادری 1321/5/21 Home page Home page دکتر مرتضی شیخ افشار نادری کتایون 1346/9/8 لی لی 1361/2/14 (1982/5/4) دکتر محمد رضا شیخ 1316/6/10 -1384/6/20