دارویی
Home page Home page طاهری بهار- 1324- 1390 خ. همسر یورگین- 1936م اختر- 1318 - 1396 همسر: پرویز طاهری لطفی 1318 - 1374 افشارنادری نصرالله دارویی- 1290-1326  همسر:شوکت افشار نادری 1291 - 1375