خاوری
سپنتا سوگل  همسر: دیوید فرزندان: سام و لویی پویا- 1362-1381 خاطره- 1355 آزیتا- 1360 آتوسا- 1352 مهیار 1361 خشایار- 1351 اکبر طیبه راضیه - 1329 همسر: پرویزخاوری حسین دانشور خاوری Home page Home page افشار نادری مهذب افشار ماندانا- 1339 مازیار- 1341 افشارنادری3 توانا میرزا حسن خاوری 1280خ-؟ همسر: معصومه توانا 1290خ میرزا رحیم خیاط باشی همسر: حاجیه خانم افشار نادری پری دخت - 1315  همسر: فریدون افشار نادری ایران دخت/ صغرا - 1312  همسر: مهدی مصطفی تهرانی   1311-1382 رحیم/منوچهر   1309/8/9- دی 1373 همسر: مریم مهذب خاوردخت- 1310/7/1- 1397 همسر: حسن قائمی منتظری پرویز- 1326  همسر: راضیه دانشور خاوری علی- 1318  همسر: سودابه پاشا مختاری - 1331 خسرو- 1321-1388  همسر: سونیا پاشا مختاری- 1328