افشار
قمر نسا بیگم  همسر: فتح علی شاه قاجار بگم خانم همسر: فتح علی شاه قاجار حسین قلی خان افشار ارومی شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 2 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 2 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 1 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 1 اسماعیل میرزا افشار نادری 6 ذیحجه 1295- 7 اردیبهشت 1307 همسر:... خاوری توانا افشار نادری حاجیه خانم همسر: میرزا رحیم خیاط باشی فرخ لقا همسر: محمد توانا (سرهنگ) داود میرزا افشار نادری 1265 – صفر 1316 همسر: شاه زینب نادرقلی طهماسب قلی خان 1100ق نادر شاه 1161ق بکتاش بیک نادر قلی بیک افشار