توانا
Home page Home page خاوری افشار نادری احمد- 1300خ-1369خ  همسر:عفت افشار نادری 1299خ-1381خ افشار معصومه 1290خ-1364خ  همسر:میرزا حسن خاوری محمد توانا