مهذب
Home page Home page خاوری نیکنام اسماعیل افشار نادری کامل افشار نادری جعفر- 1326  همسر: پری نیکنام تهرانی حمیده/شیرین- 1321 همسر: دکتر اسماعیل افشار نادری زمان همسر :‌دکتر جواد کامل میرزا حسن خان همسر : عالیه افشار نادری ایران دخت 1284خ  همسر :داود میرزا افشار نادری