خاوری
حسین دانشور خاوری Home page Home page افشار نادری مهذب افشار افشارنادری3 توانا میرزا حسن خاوری 1280خ-؟ همسر: معصومه توانا (خاوری) 1290خ میرزا رحیم خیاط باشی همسر: حاجیه خانم افشار نادری پری دخت - 1315  همسر: فریدون افشار نادری رحیم/منوچهر – 1309/8/9- دی 1373 همسر: مریم مهذب