افشار
شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 2 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 2 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 1 شجره نامه با دستخط اسماعیل میرزا - 1 اسماعیل میرزا افشار نادری 6 ذیحجه 1295- 7 اردیبهشت 1307 همسر:... خاوری توانا افشار نادری حاجیه خانم همسر: میرزا رحیم خیاط باشی فرخ لقا همسر: محمد توانا