عکس هایی ازداود میرزا افشار نادری

اشعار داود میرزا

اواخر آذر و اوایل دی ماه 1357 - مشهد