داود میرزا1 تاریخ نولد فرزتدان داود مبرزا2 داود میرزا در جمع دوستان3 داود میرزا و محمد توانا (خان)4 داود میرزا و پسر ارشدش غلامرضا5 داود میرزا6 تاریخ تولد داوود میرزا7 اسماعیل میرزا- داود میرزا- نادر و غلامرضا8